Abonnementen

Items uit het domein “subscriptions” stellen een abonnement voor. Met een abonnement kunnen periodiek facturen worden aangemaakt.

Opbouw URL’s:

 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions: Abonnementsgegevens
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003: Abonnement met ID 3003
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/items: Items van abonnement met ID 3003
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/items/4005: Item met ID 4005 van abonnement met ID 3003
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/remarks: Opmerkingen van abonnement met ID 3003
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/remarks/5010: Opmerking met ID 5010 van abonnement met ID 3003

Domein : subscriptions

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
subscription_id int Unieke ID van het abonnement. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 3003
uri text URL naar abonnement. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken abonnement langs de API.
external_subscription_id text (Unieke) ID van het abonnement dat kan worden ingesteld door een externe partij. Maximum 50 karakters lang. Uniekheid van de waarde wordt niet afgedwongen. Subscription-0983984
client_id int Unieke ID van de klant. Verplicht op te geven bij creatie. 1001
client_uri text URL naar de klant. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken klant langs de API.
client_name text Naam van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven. IT Services BVBA
client_attention text T.a.v. van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven. Dienst administratie
type text Type van het document. Bevat steeds de waarde ‘subscription’. Wordt bepaald door het systeem en kan niet zelf worden doorgegeven. subscription
number text Uniek nummer van het abonnement. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Maximum 255 karakters lang. SUB2018-001
layout_id int Unieke ID van de layout. Indien niet opgegeven wordt de standaard layout automatisch bepaald. Kan leeg zijn indien er geen layout voor de account werd ingesteld. 8001
reference text Zelf opgegeven referentie van de gegenereerde factuur. Niet verplicht. Maximum 250 karakters lang. ID123456789
status text Status van het abonnement. Mogelijke waarden: ‘open’, ‘completed’, ‘disabled’. open
days_due int Betalingstermijn in aantal dagen van de gegenereerde factuur. Indien niet opgegeven worden de standaard volgens instellingen genomen. Maximumwaarde 999 dagen. Indien 0 is er geen betalingstermijn. Niet van toepassing voor creditnota. 10
days_due_end_of_month text Betalingstermijn van de gegenereerde factuur steeds op het einde van de maand laten vallen. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien niet opgegeven wordt de standaard volgens instellingen overgenomen. Niet van toepassing voor creditnota. yes
billing_address Address Facturatieadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
delivery_address Address Verzendadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
site_address Address Werfadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
discount_percentage float Kortingspercentage die geldt voor de gegenereerde factuur. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0. 5
cash_discount_percentage float Kortingspercentage financiële korting die geldt voor de gegenereerde factuur. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0. Indien groter dan 0 is het veld ‘cash_discount_days_valid’ verplicht. 2
cash_discount_days_valid int Aantal dagen dat de financiële korting geldig is. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Enkel gehele getallen zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0. Dit veld kan enkel worden opgegeven indien het veld ‘cash_discount_percentage’ ook werd opgegeven. 8
currency text De munteenheid waarin de gegenereerde factuur wordt opgemaakt. Deze waarde moet deel uitmaken van een limitatieve lijst van de ondersteunde munteenheden. De waarde is 3 tekens lang en steeds in hoofdletters. Indien niet opgegeven wordt EUR gebruikt. EUR
exchange_rate number De omwisselingskoers om de bedragen op de gegenereerde factuur om te zetten naar EUR. 1
show_tax_for_exchange_rate text Toon de BTW omgerekend naar EURO op de gegenereerde factuur indien er een andere munt wordt gebruikt (zoals wettelijk verplicht). Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien leeg is de standaard waarde ‘yes’. yes
language text De taal waarin de gegenereerde factuur wordt opgemaakt. Deze waarde kan ‘dutch’, ‘french’, ‘english’ of ‘german’ bevatten maar kan ook leeg zijn. Indien leeg (= standaard waarde) wordt de standaard taal (dutch) gebruikt. dutch
tax_calculation text De berekeningswijze BTW van de gegenereerde factuur. Mogelijke waardes: ’total’, ‘item’. Standaard wordt ’total’ gebruikt. Bij berekeningswijze ’total’ wordt de BTW berekend op het totaalbedrag van de factuur, bij berekeningswijze ‘item’ wordt de BTW berekend per factuurlijn. Wisselen tussen de berekeningswijze kan afrondingsverschillen geven. Indien ’tax_included’=’yes’ is enkel ‘item’ een geldige waarde. total
tax_included text Duidt aan of de bedragen van de gegenereerde factuur al dan niet inclusief BTW werden opgegeven en dus inclusief BTW worden afgedrukt. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien leeg wordt de standaard waarde bepaald zoals ingesteld voor de account (standaard ‘no’). no
items list Lijst met factuur-items.
discount_total_without_tax float Totaal bedrag van de toegekende korting op het factuurtotaal zonder rekening te houden met BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 10.00
total_refundable_deposit float Totaal bedrag van factuurlijnen met terugbetaalbare verpakking (tax_rate_special_status = DR). Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 5.00
total_without_tax float Totaal bedrag over alle factuur-items heen zonder rekening te houden met BTW. Eventuele kortingen (discount_total_without_tax) en terugbetaalbare verpakking (total_refundable_deposit) zijn reeds opgenomen in dit totaal. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 200.00
tax_rate_1 float 1e BTW-percentage die kan gebruikt worden op de factuur. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven. 21
total_tax_1 float Totaal bedrag BTW volgens 1e BTW-percentage over alle factuur-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 42.00
tax_rate_2 float 2e BTW-percentage die kan gebruikt worden op de factuur. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven. 12
total_tax_2 float Totaal bedrag BTW volgens 2e BTW-percentage over alle factuur-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 0.00
tax_rate_3 float 3e BTW-percentage die kan gebruikt worden op de factuur. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven. 6
total_tax_3 float Totaal bedrag BTW volgens 3e BTW-percentage over alle factuur-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 0.00
cash_discount_total float Totaal bedrag van de toegekende financiële korting op het factuurtotaal. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 1.20
discount_total_with_tax float Totaal bedrag van de toegekende korting op het factuurtotaal inclusief BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 12.10
total_with_tax float Totaal bedrag over alle factuur-items heen inclusief BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 242.00
generate_structured_message text Gestructureerde mededeling genereren bij aanmaak factuur. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien niet opgegeven wordt de standaard volgens instellingen overgenomen. Niet van toepassing voor creditnota. no
structured_message number Gestructureerde mededeling volgens Belgisch bankformaat (zonder formatering) met een lengte van 12 cijfers en met controle op de checksum (laatste 2 cijfers). Optioneel mee te geven. Kan niet worden opgegeven indien ‘generate_structured_message’ actief is. Niet van toepassing voor creditnota. 278781035591
note text Nota die onderaan de gegenereerde factuur wordt getoond. Optioneel mee te geven. Maximum 2000 karakters lang. 25 € kosten bij laattijdige betalingen.
next_date date Eerstvolgende datum waarop een factuur moet worden gegenereerd voor het abonnement. Formaat YYYY-MM-DD. Indien niet opgegeven wordt als datum morgen t.o.v. creatiedatum abonnement ingesteld. Datum wordt verhoogd telkens een factuur werd gegenereerd. 2018-07-01
frequency number Frequentie die samen met ‘interval’ bepaald met welke frequentie een factuur wordt gegenereerd (bijvoorbeeld “elke 2 maanden”). Waarde moet tussen 1 en 999 liggen. Indien niet meegegeven wordt 1 ingesteld. 2
interval text Interval die samen met ‘frequency’ bepaald met welke frequentie een factuur wordt gegenereerd (bijvoorbeeld “elke 2 maanden”). Toegelaten waarden: ‘day’, ‘week’, ‘month’, ‘year’. Verplicht op te geven. month
times number Aantal keren dat een factuur voor het abonnement nog moet worden gegenereerd. Optioneel mee te geven. Indien opgegeven wordt de waarde met 1 verminderd telkens een factuur wordt gegenereerd. Indien waarde 0 wordt de status van het abonnement automatisch op ‘completed’ geplaatst. 10
expiration_date date Einddatum tot wanneer facturen voor het abonnement moeten worden gegenereerd. Optioneel mee te geven. Indien ‘next_date’ groter dan ‘expiration_date’ wordt wordt de status van het abonnement automatisch op ‘completed’ geplaatst. 2030-12-31
direct_collection text Automatische betaling via domiciliëring indien beschikbaar (via Mollie). Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Standaard waarde is ‘no’ indien niet opgegeven. no
auto_send_invoice text Automatisch versturen per e-mail van de gegenereerde factuur. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Standaard waarde is ‘no’ indien niet opgegeven. yes
email_recipients text Ontvangers van de automatisch per e-mail verstuurde factuur. Kan contact_id van de klant bevatten of één van volgende waarden: ‘main_contact’ (e-mailadres klant), ‘first_contact’ (e-mailadres klant of een ander beschikbaar e-mailadres van de klant), ‘all_contacts’ (alle e-mailadressen van de klant) of ‘myself’ (e-mailadres account-eigenaar in kopie). Het is ook mogelijk om een space separated lijst van voorgaande waarden op te geven of in JSON-formaat kunnen de gegevens als array worden doorgegeven. Verplicht op te geven indien ‘auto_send_invoice’ werd geactiveerd. first_contact
email_subject text Onderwerp van de verstuurde e-mail. Wordt overgenomen uit de instellingen indien niet opgegeven.
email_content text Inhoud (body) van de verstuurde e-mail. Wordt overgenomen uit de instellingen indien niet opgegeven.
email_filetype text Bestandsformaat van de factuur bij versturen per e-mail. Kan waarde ‘pdf’, ‘ubl’ of ‘both’ bevatten. Indien niet opgegeven wordt ‘pdf’ ingesteld. pdf
last_activity datetime Tijdstip met de laatste activiteit van het abonnement. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem. 2018-05-03 11:33:45
custom_values list Lijst met standaard velden die kunnen worden toegevoegd aan het abonnement. De beschikbare standaard velden kunnen worden ingesteld via “Instellingen” > “Geavanceerd”.
remarks list Lijst met persoonlijke opmerkingen op het abonnement

Subdomein : items ( < subscriptions )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
item_id int Unieke ID van het factuur-item. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 4004
invoice_id int Unieke ID van de factuur. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 3003
uri text URL naar factuur-item. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken factuur-item langs de API.
amount float Bedrag per eenheid (1 quantity) van het factuur-item exclusief BTW. Verplicht te gebruiken indien veld tax_included=’no’. Kan tot op 4 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Het maximumbedrag is 9.999.999,9999. Wordt automatisch berekend indien bedrag werd opgegeven via ‘amount_with_tax’. 100.00
amount_with_tax float Bedrag per eenheid (1 quantity) van het factuur-item inclusief BTW. Verplicht te gebruiken indien veld tax_included=’yes’. Kan tot op 4 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Het maximumbedrag is 9.999.999,9999. Wordt automatisch berekend indien bedrag werd opgegeven via ‘amount’. 121.00
quantity float Aantal eenheden van het factuur-item. Kan tot op 2 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Indien niet opgegeven wordt standaard ‘1’ gebruikt. Het maximumbedrag is 99.999,99. 2
unit text Eenheid van het item. Niet verplicht. Maximum 10 karakters lang en moet beginnen met een letter. Mag geen spaties bevatten. stuk
stockitem_code text Artikelcode gekoppeld aan het item. Niet verplicht. Maximum 20 karakters lang. Toevoegen van een artikelcode heeft geen invloed op het aantal items in voorraad op de artikelenlijst. A0000001
stockitem_id int Unieke ID van het artikel. Niet verplicht. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Door deze ID door te geven worden niet opgegeven velden zoals “description”, “amount”, “stockitem_code”, “tax_rate”, “tax_rate_special_status” en “general_ledger_account” automatisch aangevuld. 2002
quantity_with_unit text Aantal en eenheid van het item gescheiden door een spatie. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Kan niet gebruikt worden in combinatie met veld ‘quantity’ of ‘unit’. Dezelfde beperkingen als velden ‘quantity’ en ‘unit’ zijn van toepassing. 2 stuk
description text Omschrijving van het factuur-item. Verplicht op te geven bij creatie. product omschrijving
total_without_tax float Totaal bedrag van het factuur-item zonder BTW. Wordt berekend a.d.h.v. veld ‘amount’ en ‘quantity’. 200.00
tax_rate float BTW-percentage van het factuur-item. Moet overeenkomen met één van de BTW-percentages van de factuur of moet ‘0’ zijn. Indien niet opgegeven wordt ‘0’ verondersteld. 21
tax_rate_special_status text Code afwijkend BTW-tarief van het gebruikte BTW-percentage (tax_rate) van het factuur-item. Kan enkel gebruikt worden indien het BTW-percentage 0 is. Het veld is optioneel en kan maximum 20 karakters lang zijn. MC
total_with_tax float Totaal bedrag van het factuur-item inclusief BTW. Wordt berekend a.d.h.v. veld ‘amount’, ‘quantity’ en ’tax_rate’. 242.00
general_ledger_account text Code van de grootboekrekening gekoppeld aan het factuur-item. Niet verplicht. Tussen 6 en 8 karakters lang, uitsluitend cijfers zijn toegelaten. 700000
custom_values list Lijst met standaard velden. De beschikbare velden worden toegevoegd via “Instellingen” > “Geavanceerd”.

Subdomein : custom_values ( < subscriptions + items < subscriptions )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
name text Interne naam van het standaard veld. Wordt bepaald bij aanmaak van het standaard veld en kan worden gebruikt als unieke identificatie van het standaard veld. Verplicht op te geven bij toevoegen of wijzigen van de waarde van dit veld. myreference
description text Naam of omschrijving van het standaard veld zoals het wordt weergegeven bij gebruik. Wordt enkel informatief teruggegeven en kan niet worden aangepast via de API. Onze referentie
value text Waarde van het standaard veld. Maximum 75 karakters lang. 123456

Subdomein : remarks ( < subscriptions )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
remark_id int Unieke ID van de opmerking. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 5020
invoice_id int Unieke ID van de factuur. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 3003
uri text URL naar opmerking. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken opmerking langs de API.
date date Datum waarop de opmerking werd toegevoegd. Indien niet opgegeven wordt de huidige datum gebruikt. Formaat is YYYY-MM-DD. 2012-02-15
description text Omschrijving van de opmerking. Verplicht op te geven bij creatie of wijziging. Klant heeft goederen reeds ontvangen

Voorbeeld in XML van een abonnement:

<subscription>
 <subscription_id>3003</subscription_id>
 <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003</uri>
 <external_subscription_id>Invoice-0983984</external_subscription_id>
 <client_id>1001</client_id>
 <client_uri>https://eenvoudigfactureren/api/v1/clients/1001</client_uri>
 <client_name>IT Services BVBA</client_name>
 <client_attention>Dienst administratie</client_attention>
 <type>subscription</type>
 <number>SUB2018-001</number>
 <layout_id>8001</layout_id>
 <reference>ID123456789</reference>
 <status>open</status>
 <days_due>10</days_due>
 <days_due_end_of_month>yes</days_due_end_of_month>
 <billing_address>
	<street>Olifantstraat 200</street>
	<street2></street2>
	<postal_code>9000</postal_code>
	<city>Gent</city>
	<country_code>BE</country_code>
	<country>België</country>
 </billing_address>
 <delivery_address>
	<street>Olifantstraat 200</street>
	<street2></street2>
	<postal_code>9000</postal_code>
	<city>Gent</city>
	<country_code>BE</country_code>
	<country>België</country>
 </delivery_address>
 <site_address>
	<street>Olifantstraat 200</street>
	<street2></street2>
	<postal_code>9000</postal_code>
	<city>Gent</city>
	<country_code>BE</country_code>
	<country>België</country>
 </site_address>
 <discount_percentage>5</discount_percentage>
 <cash_discount_percentage>2</cash_discount_percentage>
 <cash_discount_days_valid>8</cash_discount_days_valid>
 <cash_discount_date_valid>2012-02-23</cash_discount_date_valid>
 <currency>EUR</currency>
 <exchange_rate>1</exchange_rate>
 <language>dutch</language>
 <tax_calculation>total</tax_calculation>
 <tax_included>no</tax_included>
 <items>
  <item>
   <item_id>4004</item_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/items/4004</uri>
   <description>product omschrijving</description>
   <amount>100.00</amount>
	 <amount_with_tax>121.00</amount_with_tax>
   <quantity>2</quantity>
	 <unit>stuk</unit>
	 <stockitem_code>A000001</stockitem_code>
   <total_without_tax>200.00</total_without_tax>
   <tax_rate>21</tax_rate>
   <total_with_tax>242.00</total_with_tax>
	 <general_ledger_account>700000</general_ledger_account>
	 <custom_values>
		 <custom_value>
			 <name>ean</name>
			 <description>EAN</description>
			 <value>100000000000001</value>
		 </custom_value>
 	 </custom_values>
  </item>
 </items>
 <discount_total_without_tax>10.00</discount_total_without_tax>
 <total_refundable_discount>0.00</total_refundable_discount>
 <total_without_tax>190.00</total_without_tax>
 <tax_rate_1>21</tax_rate_1>
 <total_tax_1>42.00</total_tax_1>
 <tax_rate_2>12</tax_rate_2>
 <total_tax_2>0.00</total_tax_2>
 <tax_rate_3>6</tax_rate_3>
 <total_tax_3>0.00</total_tax_3>
 <discount_total_with_tax>12.10</discount_total_with_tax>
 <total_with_tax>229.90</total_with_tax>
 <total_paid>25.0</total_paid>
 <generate_structured_message>no</generate_structured_message>
 <structured_message>278781035591</structured_message>
 <note>25 € kosten bij laattijdige betalingen.</note>
 <next_date>2018-07-01</next_date>
 <frequency>2</frequency>
 <interval>month</interval>
 <times>10</times>
 <expiration_date>2030-12-31</expiration_date>
 <direct_collection>no</direct_collection>
 <auto_send_invoice>yes</auto_send_invoice>
 <email_recipients>first_contact</email_recipients>
 <email_subject>Factuur %document-number%</email_subject>
 <email_content>In bijlage uw factuur</email_content>
 <email_filetype>pdf</email_filetype>
 <last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
 <custom_values>
	<custom_value>
	 <name>myreference</name>
	 <description>Onze referentie</description>
	 <value>123456</value>
	</custom_value>
 </custom_values>
 <remarks>
 	<remark>
 		<remark_id>5020</remark_id>
 		<uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/subscriptions/3003/remarks/5020</uri>
 		<date>2012-02-15</date>
 		<description>Klant heeft goederen reeds ontvangen</description>
 	</remark>
 </remarks>
</subscription>