Offertes

Items uit het domein “quotes” stellen een offerte voor.

Opbouw URL’s:

 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes: Offertegegevens
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/4004: Offerte met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/4004/items: Items van offerte met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/4004/items/5004: Item met ID 5004 van offerte met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/4004/remarks: Opmerkingen van offerte met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/4004/remarks/5010: Opmerking met ID 5010 van offerte met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/4004/events: Gebeurtenissen van offerte met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/4004/events/5030: Gebeurtenis met ID 5030 van offerte met ID 4004

Domein : quotes

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
quote_id int Unieke ID van de offerte. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 4004
uri text URL naar offerte. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken offerte langs de API.
external_quote_id text (Unieke) ID van de offerte dat kan worden ingesteld door een externe partij. Maximum 50 karakters lang. Uniekheid van de waarde wordt niet afgedwongen. Offerte-151098587
client_id int Unieke ID van de klant. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven bij creatie. 1001
client_uri text URL naar de klant. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken klant langs de API.
client_name text Naam van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven. IT Services BVBA
client_attention text T.a.v. van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven. Dienst administratie
type text Type van de offerte. Deze waarde bevat steeds ‘quote’. Wordt bepaald door het systeem en kan niet zelf worden doorgegeven. quote
number text Uniek nummer van de offerte zoals getoond op de offerte. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Maximum 255 karakters lang. EST2012-001
layout_id int Unieke ID van de layout. Indien niet opgegeven wordt de standaard layout automatisch bepaald. Kan leeg zijn indien er geen layout voor de account werd ingesteld. 8001
reference text Zelf opgegeven referentie van de offerte. Niet verplicht. Maximum 250 karakters lang. ID123456789
date date Datum creatie van de offerte. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Formaat YYYY-MM-DD. 2012-02-15
deposit_paid float Voorschot-bedrag van de offerte. Kan tot op 2 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Indien niet opgegeven is wordt standaard 0.00 gebruikt. 10.00
status text Status van de offerte. Mogelijke waarden: ‘open’, ‘expired’, ‘accepted’, ‘rejected’. open
days_valid int Betalingstermijn in aantal dagen van de offerte. Indien niet opgegeven worden de standaard volgens instellingen genomen. Maximumwaarde 999 dagen. Indien 0 is er geen vervaldag. 10
date_expires date Datum tot wanneer de offerte geldig is. Wordt automatisch bepaald a.d.h.v. het veld ‘date’ en ‘days_valid’. 2012-02-25
billing_address Address Facturatieadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
delivery_address Address Verzendadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
site_address Address Werfadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
discount_percentage float Kortingspercentage die geld voor de hele offerte. Bedrag moet tussen 0 en 100 liggen. Getallen tot 2 cijfers na de komma zijn toegestaan. Indien niet opgegeven is deze waarde 0. 5
currency text De munteenheid waarin de offerte wordt opgemaakt. Deze waarde moet deel uitmaken van een limitatieve lijst van de ondersteunde munteenheden. De waarde is 3 tekens lang en steeds in hoofdletters. Indien niet opgegeven wordt EUR gebruikt. EUR
exchange_rate number De omwisselingskoers om de bedragen op de offerte om te zetten naar EUR. 1
show_tax_for_exchange_rate text Toon de BTW omgerekend naar EURO op de offerte indien er een andere munt wordt gebruikt (wettelijk verplicht op een factuur). Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien leeg is de standaard waarde ‘yes’. yes
language text De taal waarin de offerte wordt opgemaakt. Deze waarde kan ‘dutch’, ‘french’, ‘english’ of ‘german’ bevatten maar kan ook leeg zijn. Indien leeg (= standaard waarde) wordt de standaard taal (dutch) gebruikt. dutch
tax_calculation text De berekeningswijze BTW van de offerte. Mogelijke waardes: ’total’, ‘item’. Standaard wordt ’total’ gebruikt. Bij berekeningswijze ’total’ wordt de BTW berekend op het totaalbedrag van de offerte, bij berekeningswijze ‘item’ wordt de BTW berekend per offertelijn. Wisselen tussen de berekeningswijze kan afrondingsverschillen geven. Indien ’tax_included’=’yes’ is enkel ‘item’ een geldige waarde. total
tax_included text Duidt aan of de bedragen van de factuur al dan niet inclusief BTW werden opgegeven en dus inclusief BTW worden afgedrukt. Kan waarde ‘yes’ of ‘no’ hebben. Indien leeg wordt de standaard waarde bepaald zoals ingesteld voor de account (standaard ‘no’). no
items list Lijst met offerte-items.
discount_total_without_tax float Totaal bedrag van de toegekende korting op het offertetotaal zonder rekening te houden met BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 10.00
total_refundable_deposit float Totaal bedrag van factuurlijnen met terugbetaalbare verpakking (tax_rate_special_status = DR). Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 5.00
total_without_tax float Totaal bedrag over alle factuur-items heen zonder rekening te houden met BTW. Eventuele kortingen (discount_total_without_tax) en terugbetaalbare verpakking (total_refundable_deposit) zijn reeds opgenomen in dit totaal. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 200.00
tax_rate_1 float 1e BTW-percentage die kan gebruikt worden op de offerte. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven. 21
total_tax_1 float Totaal bedrag BTW volgens 1e BTW-percentage over alle offerte-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 42.00
tax_rate_2 float 2e BTW-percentage die kan gebruikt worden op de offerte. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven. 12
total_tax_2 float Totaal bedrag BTW volgens 2e BTW-percentage over alle offerte-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 0.00
tax_rate_3 float 3e BTW-percentage die kan gebruikt worden op de offerte. Wordt tijdens creatie overgenomen uit de instellingen en kan niet zelf worden opgegeven. 6
total_tax_3 float Totaal bedrag BTW volgens 3e BTW-percentage over alle offerte-items heen. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 0.00
discount_total_with_tax float Totaal bedrag van de toegekende korting op het offertetotaal inclusief BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 12.10
total_with_tax float Totaal bedrag over alle offerte-items heen inclusief BTW. Wordt automatisch berekend en kan niet zelf worden opgegeven. 242.00
note text Nota die onderaan de offerte wordt getoond. Optioneel mee te geven. Maximum 2000 karakters lang. Schriftelijk te bevestigen bij goedkeuring.
last_activity datetime Tijdstip met de laatste activiteit van de offerte. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem. 2018-05-03 11:33:45
custom_values list Lijst met standaard velden die kunnen worden toegevoegd aan de offerte. De beschikbare standaard velden kunnen worden ingesteld via “Instellingen” > “Geavanceerd”.
tags list Lijst met tags die aanduiden welke acties reeds werden uitgevoerd voor de offerte.
remarks list Lijst met persoonlijke opmerkingen op de offerte.
events list Lijst met gebeurtenissen van de offerte.

Subdomein : items ( < quotes )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
item_id int Unieke ID van het offerte-item. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 4004
quote_id int Unieke ID van de offerte. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 3003
uri text URL naar offerte-item. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken offerte-item langs de API.
amount float Bedrag per eenheid (1 quantity) van het offerte-item exclusief BTW. Verplicht te gebruiken indien veld tax_included=’no’. Kan tot op 4 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Het maximumbedrag is 9.999.999,9999. Wordt automatisch berekend indien bedrag werd opgegeven via ‘amount_with_tax’. 100.00
amount_with_tax float Bedrag per eenheid (1 quantity) van het offerte-item inclusief BTW. Verplicht te gebruiken indien veld tax_included=’yes’. Kan tot op 4 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Het maximumbedrag is 9.999.999,9999. Wordt automatisch berekend indien bedrag werd opgegeven via ‘amount’. 121.00
quantity float Aantal eenheden van het offerte-item. Kan tot op 2 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Indien niet opgegeven wordt standaard ‘1’ gebruikt. Het maximumbedrag is 999.999,99. 2
unit text Eenheid van het item. Niet verplicht. Maximum 10 karakters lang en moet beginnen met een letter. Mag geen spaties bevatten. stuk
stockitem_code text Artikelcode gekoppeld aan het item. Niet verplicht. Maximum 20 karakters lang. A0000001
stockitem_id int Unieke ID van het artikel. Niet verplicht. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Door deze ID door te geven worden niet opgegeven velden zoals “description”, “amount”, “stockitem_code”, “tax_rate”, “tax_rate_special_status” en “general_ledger_account” automatisch aangevuld. 2002
quantity_with_unit text Aantal en eenheid van het item gescheiden door een spatie. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Kan niet gebruikt worden in combinatie met veld ‘quantity’ of ‘unit’. Dezelfde beperkingen als velden ‘quantity’ en ‘unit’ zijn van toepassing. 2 stuk
description text Omschrijving van het offerte-item. Verplicht op te geven bij creatie. product omschrijving
total_without_tax float Totaal bedrag van het offerte-item zonder BTW. Wordt berekend a.d.h.v. veld ‘amount’ en ‘quantity’. 200.00
tax_rate float BTW-percentage van het offerte-item. Moet overeenkomen met één van de BTW-percentages van de factuur of moet ‘0’ zijn. Indien niet opgegeven wordt ‘0’ verondersteld. 21
tax_rate_special_status text Code afwijkend BTW-tarief van het gebruikte BTW-percentage (tax_rate) van het offerte-item. Kan enkel gebruikt worden indien het BTW-percentage 0 is. Het veld is optioneel en kan maximum 20 karakters lang zijn. MC
total_with_tax float Totaal bedrag van het offerte-item inclusief BTW. Wordt berekend a.d.h.v. veld ‘amount’, ‘quantity’ en ’tax_rate’. 242.00
general_ledger_account text Code van de grootboekrekening gekoppeld aan het offerte-item. Niet verplicht. Tussen 6 en 8 karakters lang, uitsluitend cijfers zijn toegelaten. 700000
custom_values list Lijst met standaard velden. De beschikbare velden worden toegevoegd via “Instellingen” > “Geavanceerd”.

Subdomein : custom_values ( < quotes + items < quotes )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
name text Interne naam van het standaard veld. Wordt bepaald bij aanmaak van het standaard veld en kan worden gebruikt als unieke identificatie van het standaard veld. Verplicht op te geven bij toevoegen of wijzigen van de waarde van dit veld. myreference
description text Naam of omschrijving van het standaard veld zoals het wordt weergegeven bij gebruik. Wordt enkel informatief teruggegeven en kan niet worden aangepast via de API. Onze referentie
value text Waarde van het standaard veld. Maximum 75 karakters lang. 123456

Subdomein : tags ( < quotes )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
tag_id number Unieke ID van de tag 3
name text Naam of code van de tag. Mogelijke waardes: ‘printed’ (tag_id=3), ‘sent’ (tag_id=6), ‘accountant’ (tag_id=9). printed

Opmerking: Het subdomein ’tags’ is geen volwaardige subdomein en kan niet los van domein ‘quotes’ worden aangesproken. Het is niet mogelijk om waardes in tags aan te passen langs de API. Deze gegevens worden automatisch toegevoegd op basis van uitgevoerde acties.

Subdomein : remarks ( < quotes )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
remark_id int Unieke ID van de opmerking. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 5020
quote_id int Unieke ID van de offerte. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 3003
uri text URL naar opmerking. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken opmerking langs de API.
date date Datum waarop de opmerking werd toegevoegd. Indien niet opgegeven wordt de huidige datum gebruikt. Formaat is YYYY-MM-DD. 2012-02-15
description text Omschrijving van de opmerking. Verplicht op te geven bij creatie of wijziging. Klant heeft zal offerte goedkeuren

Subdomein : events ( < quotes )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
event_id int Unieke ID van de gebeurtenis. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 5030
quote_id int Unieke ID van de offerte. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 3003
uri text URL naar gebeurtenis. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken gebeurtenis langs de API.
date date Datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Formaat YYYY-MM-DD. 2012-02-15
type text Type van de gebeurtenis. Momenteel enkel ‘email sent’ mogelijk. email sent
content text Inhoud of omschrijving van de gebeurtenis. Bij type ‘email sent’ komt hierin de inhoud van de email terecht. In bijlage uw factuur
recipients list Lijst met ontvangers van de gebeurtenis.

Opmerking: Een element van het subdomein ‘events’ kan niet worden gewijzigd of zelf worden aangemaakt. Enkel het systeem kan een ‘event’ aanmaken.

Subdomein : recipients ( < events < quotes )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
name text Naam (voornaam + familienaam) van de ontvanger. Bart Decouster
email_address text Email adres van de ontvanger. bart.decouster@hisdomain.com
external_event_recipient_id text Externe unieke referentie naar deze ontvanger. 17ad5dfc-b03e-4fd3-b66b-05b264cfa0c6
status text Status die teruggeeft of de event reeds toegekomen is bij ontvanger. Mogelijke statussen zijn: sending, sent, open, failed. sending
information text Bijkomende informatie rond de status. Hier komt een foutmelding terecht indien status in ‘failed’ staat.

Opmerking: Het subdomein ‘recipients’ is geen volwaardige subdomein en kan niet los van subdomein ‘events’ worden aangesproken.

Type : Address

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
street text Straat + huisnummer van het adres. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang. Langestraat 189
street2 text Tweede adreslijn van het adres. Niet verplicht, maximum 150 karakters lang.
city text Stad van het adres. Niet verplicht, maximum 50 karakters lang. Antwerpen
postal_code text De postcode van de stad van het adres. Niet verplicht, maximum 10 karakters lang. 2000
country text Land van de klant. Kan niet worden opgegeven. Wordt automatisch bepaald a.d.h.v. country_code. België
country_code text Landcode van de klant. Verplicht, 2 karakters lang, in hoofdletters. BE

Voorbeeld in XML van een offerte:

<quote>
 <quote_id>4004</quote_id>
 <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/4004</uri>
 <external_quote_id>Offerte-151098587</external_quote_id>
 <client_id>1001</client_id>
 <client_uri>https://eenvoudigfactureren/api/v1/clients/1001</client_uri>
 <client_name>IT Services BVBA</client_name>
 <client_attention>Dienst administratie</client_attention>
 <type>quote</type>
 <number>EST2012-001</number>
 <layout_id>8001</layout_id>
 <reference>ID123456789</reference>
 <date>2012-02-15</date>
 <deposit_paid>10.00</deposit_paid>
 <status>open</status>
 <days_valid>10</days_valid>
 <date_expired>2012-02-25</date_expired>
 <billing_address>
	<street>Olifantstraat 200</street>
	<street2></street2>
	<postal_code>9000</postal_code>
	<city>Gent</city>
	<country_code>BE</country_code>
	<country>België</country>
 </billing_address>
 <delivery_address>
	<street>Olifantstraat 200</street>
	<street2></street2>
	<postal_code>9000</postal_code>
	<city>Gent</city>
	<country_code>BE</country_code>
	<country>België</country>
 </delivery_address>
 <site_address>
	<street>Olifantstraat 200</street>
	<street2></street2>
	<postal_code>9000</postal_code>
	<city>Gent</city>
	<country_code>BE</country_code>
	<country>België</country>
 </site_address>
 <discount_percentage>5</discount_percentage>
 <currency>EUR</currency>
 <exchange_rate>1</exchange_rate>
 <language>dutch</language>
 <tax_calculation>total</tax_calculation>
 <tax_included>no</tax_included>
 <items>
  <item>
   <item_id>5005</item_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/4004/items/5005</uri>
   <description>product omschrijving</description>
   <amount>100.00</amount>
	 <amount_with_tax>121.00</amount_with_tax>
   <quantity>2</quantity>
	 <unit>stuk</unit>
	 <stockitem_code>A000001</stockitem_code>
   <total_without_tax>200.00</total_without_tax>
   <tax_rate>21</tax_rate>
   <total_with_tax>242.00</total_with_tax>
	 <general_ledger_account>700000</general_ledger_account>
	 <custom_values>
		 <custom_value>
			 <name>ean</name>
			 <description>EAN</description>
			 <value>100000000000001</value>
		 </custom_value>
 	 </custom_values>
  </item>
 </items>
 <discount_total_without_tax>10.00</discount_total_without_tax>
 <total_without_tax>190.00</total_without_tax>
 <tax_rate_1>21</tax_rate_1>
 <total_tax_1>42.00</total_tax_1>
 <tax_rate_2>12</tax_rate_2>
 <total_tax_2>0.00</total_tax_2>
 <tax_rate_3>6</tax_rate_3>
 <total_tax_3>0.00</total_tax_3>
 <discount_total_with_tax>12.10</discount_total_with_tax>
 <total_with_tax>229.90</total_with_tax>
 <note>Schriftelijk te bevestigen bij goedkeuring.</note>
 <last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
 <custom_values>
	<custom_value>
	 <name>myreference</name>
	 <description>Onze referentie</description>
	 <value>123456</value>
	</custom_value>
 </custom_values>
 <tags>
  <tag>
   <tag_id>3</tag_id>
   <name>printed</name>
  </tag>
 </tags>
 <remarks>
 	<remark>
 		<remark_id>5020</remark_id>
 		<uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/3003/remarks/5020</uri>
 		<date>2012-02-15</date>
 		<description>Klant heeft goederen reeds ontvangen</description>
 	</remark>
 </remarks>
 <events>
  <event>
   <event_id>5030</event_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/quotes/3003/events/5030</uri>
   <date>2012-02-16</date>
   <type>email sent</type>
   <content>In bijlage uw factuur</content>
   <recipients>
    <recipient>
     <name>Bart Decouster</name>
     <email_address>bart.decouster@hisdomain.com</email_address>
     <external_event_recipient_id>17ad5dfc-b03e-4fd3-b66b-05b264cfa0c6</external_event_recipient_id>
     <status>sending</status>
     <information>-</information>
    </recipient>
   </recipients>
  </event>
 </events>
</quote>