Leveringsbonnen

Items uit het domein “deliveries” stellen een leveringsbon voor.

Opbouw URL’s:

 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries: Leveringsbongegevens
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004: Leveringsbon met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/items: Items van leveringsbon met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/items/5004: Item met ID 5004 van leveringsbon met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/remarks: Opmerkingen van leveringsbon met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/remarks/5010: Opmerking met ID 5010 van leveringsbon met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/events: Gebeurtenissen van leveringsbon met ID 4004
 • https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/4004/events/5030: Gebeurtenis met ID 5030 van leveringsbon met ID 4004

Domein : deliveries

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
delivery_id int Unieke ID van de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 4004
uri text URL naar de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken leveringsbon langs de API.
external_delivery_id text (Unieke) ID van de leveringsbon dat kan worden ingesteld door een externe partij. Maximum 50 karakters lang. Uniekheid van de waarde wordt niet afgedwongen. delivery-548984
client_id int Unieke ID van de klant. Verplicht op te geven. 1001
client_uri text URL naar de klant. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken klant langs de API.
client_name text Naam van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven. IT Services BVBA
client_attention text T.a.v. van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven. Dienst administratie
type text Type van het document. Bevat steeds de waarde: ‘delivery’. Wordt bepaald door het systeem en kan niet zelf worden doorgegeven. delivery
number text Uniek nummer van de leveringsbon zoals getoond op de leveringsbon. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Maximum 255 karakters lang. 00000001
layout_id int Unieke ID van de layout. Indien niet opgegeven wordt de standaard layout automatisch bepaald. Kan leeg zijn indien er geen layout voor de account werd ingesteld. 8001
reference text Zelf opgegeven referentie van de leveringsbon. Niet verplicht. Maximum 250 karakters lang. REF123456789
date date Datum creatie van de leveringsbon. Wordt gegenereerd indien niet meegegeven. Formaat YYYY-MM-DD. 2018-02-15
status text Status van de leveringsbon. Mogelijke waarden: ‘open’ (=Openstaand), ‘completed’ (=Opgeleverd). Standaard status is ‘open’. open
billing_address Address Facturatieadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
delivery_address Address Verzendadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
site_address Address Werfadres van de klant. Wordt automatisch overgenomen uit de klantgegevens indien niet opgegeven.
language text De taal waarin de leveringsbon wordt opgemaakt. Deze waarde kan ‘dutch’, ‘french’, ‘english’ of ‘german’ bevatten maar kan ook leeg zijn. Indien leeg (= standaard waarde) wordt de standaard taal (dutch) gebruikt. dutch
items list Lijst met leveringsbon-items.
note text Nota die onderaan de leveringsbon wordt getoond. Optioneel mee te geven. Maximum 2000 karakters lang. Garantievoorwaarden van toepassing
last_activity datetime Tijdstip met de laatste activiteit van de leveringsbon. Kan niet worden opgegeven, wordt automatisch bepaald door het systeem. 2018-05-03 11:33:45
custom_values list Lijst met standaard velden die kunnen worden toegevoegd aan de leveringsbon. De beschikbare standaard velden kunnen worden ingesteld via “Instellingen” > “Geavanceerd”.
tags list Lijst met tags die aanduiden welke acties reeds werden uitgevoerd voor de leveringsbon.
remarks list Lijst met persoonlijke opmerkingen op de leveringsbon.
events list Lijst met gebeurtenissen van de leveringsbon.

Subdomein : items ( < deliveries )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
item_id int Unieke ID van het leveringsbon-item. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 4004
delivery_id int Unieke ID van de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 3003
uri text URL naar leveringsbon-item. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken leveringsbon-item langs de API.
quantity float Aantal eenheden van het leveringsbon-item. Kan tot op 2 decimalen nauwkeurig opgegeven worden. Indien niet opgegeven wordt standaard ‘1’ gebruikt. Het maximumbedrag is 99.999,99. 2
unit text Eenheid van het item. Niet verplicht. Maximum 10 karakters lang en moet beginnen met een letter. Mag geen spaties bevatten. stuk
stockitem_code text Artikelcode gekoppeld aan het item. Niet verplicht. Maximum 20 karakters lang. Toevoegen van een artikelcode heeft geen invloed op het aantal items in voorraad op de artikelenlijst. A0000001
stockitem_id int Unieke ID van het artikel. Niet verplicht. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Door deze ID door te geven worden niet opgegeven velden zoals “description” en “stockitem_code” automatisch aangevuld. 2002
quantity_with_unit text Aantal en eenheid van het item gescheiden door een spatie. Kan enkel gebruikt worden tijdens aanmaken of bewerken. Kan niet gebruikt worden in combinatie met veld ‘quantity’ of ‘unit’. Dezelfde beperkingen als velden ‘quantity’ en ‘unit’ zijn van toepassing. 2 stuk
description text Omschrijving van het leveringsbon-item. Verplicht op te geven bij creatie. product omschrijving
custom_values list Lijst met standaard velden. De beschikbare velden worden toegevoegd via “Instellingen” > “Geavanceerd”.

Subdomein : custom_values ( < deliveries + items < deliveries )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
name text Interne naam van het standaard veld. Wordt bepaald bij aanmaak van het standaard veld en kan worden gebruikt als unieke identificatie van het standaard veld. Verplicht op te geven bij toevoegen of wijzigen van de waarde van dit veld. myreference
description text Naam of omschrijving van het standaard veld zoals het wordt weergegeven bij gebruik. Wordt enkel informatief teruggegeven en kan niet worden aangepast via de API. Onze referentie
value text Waarde van het standaard veld. Maximum 75 karakters lang. 123456

Subdomein : tags ( < deliveries )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
tag_id number Unieke ID van de tag 3
name text Naam of code van de tag. Mogelijke waardes: ‘printed’ (tag_id=3), ‘sent’ (tag_id=6), ‘accountant’ (tag_id=9). printed

Opmerking: Het subdomein ’tags’ is geen volwaardige subdomein en kan niet los van domein ‘deliveries’ worden aangesproken. Het is niet mogelijk om waardes in tags aan te passen langs de API. Deze gegevens worden automatisch toegevoegd op basis van uitgevoerde acties.

Subdomein : remarks ( < deliveries )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
remark_id int Unieke ID van de opmerking. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL (behalve bij creatie). 5020
delivery_id int Unieke ID van de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 3003
uri text URL naar opmerking. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken opmerking langs de API.
date date Datum waarop de opmerking werd toegevoegd. Indien niet opgegeven wordt de huidige datum gebruikt. Formaat is YYYY-MM-DD. 2012-02-15
description text Omschrijving van de opmerking. Verplicht op te geven bij creatie of wijziging. Klant dringt aan op spoedige levering

Subdomein : events ( < deliveries )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
event_id int Unieke ID van de gebeurtenis. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 5030
delivery_id int Unieke ID van de leveringsbon. Gegenereerd door het systeem. Verplicht op te geven in URL. 3003
uri text URL naar gebeurtenis. Gegenereerd door het systeem. Te gebruiken bij aanspreken gebeurtenis langs de API.
date date Datum waarop de gebeurtenis heeft plaatsgevonden. Formaat YYYY-MM-DD. 2012-02-15
type text Type van de gebeurtenis. Momenteel enkel ‘email sent’ mogelijk. email sent
content text Inhoud of omschrijving van de gebeurtenis. Bij type ‘email sent’ komt hierin de inhoud van de email terecht. In bijlage uw leveringsbon
recipients list Lijst met ontvangers van de gebeurtenis.

Opmerking: Een element van het subdomein ‘events’ kan niet worden gewijzigd of zelf worden aangemaakt. Enkel het systeem kan een ‘event’ aanmaken.

Subdomein : recipients ( < events < deliveries )

Veldnaam Type Omschrijving Voorbeeld
name text Naam (voornaam + familienaam) van de ontvanger. Bart Decouster
email_address text Email adres van de ontvanger. bart.decouster@hisdomain.com
external_event_recipient_id text Externe unieke referentie naar dit record. 17ad5dfc-b03e-4fd3-b66b-05b264cfa0c6
status text Status die teruggeeft of de event reeds toegekomen is bij ontvanger. Mogelijke statussen zijn: sending, sent, open, failed. sending
information text Bijkomende informatie rond de status. Hier komt een foutmelding terecht indien status in ‘failed’ staat.

Opmerking: Het subdomein ‘recipients’ is geen volwaardige subdomein en kan niet los van subdomein ‘events’ worden aangesproken.

Voorbeeld in XML van een leveringsbon:

<delivery>
 <delivery_id>5005</delivery_id>
 <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/5005</uri>
 <external_delivery_id>delivery-0983984</external_delivery_id>
 <client_id>1001</client_id>
 <client_uri>https://eenvoudigfactureren/api/v1/clients/1001</client_uri>
 <client_name>IT Services BVBA</client_name>
 <client_attention>Dienst administratie</client_attention>
 <type>delivery</type>
 <number>00000001</number>
 <layout_id>8001</layout_id>
 <reference>ID123456789</reference>
 <date>2018-02-15</date>
 <status>open</status>
 <billing_address>
	<street>Olifantstraat 200</street>
	<street2></street2>
	<postal_code>9000</postal_code>
	<city>Gent</city>
	<country_code>BE</country_code>
	<country>België</country>
 </billing_address>
 <delivery_address>
	<street>Olifantstraat 200</street>
	<street2></street2>
	<postal_code>9000</postal_code>
	<city>Gent</city>
	<country_code>BE</country_code>
	<country>België</country>
 </delivery_address>
 <site_address>
	<street>Olifantstraat 200</street>
	<street2></street2>
	<postal_code>9000</postal_code>
	<city>Gent</city>
	<country_code>BE</country_code>
	<country>België</country>
 </site_address>
 <language>dutch</language>
 <items>
  <item>
   <item_id>4004</item_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/5005/items/4004</uri>
   <description>product omschrijving</description>
   <quantity>2</quantity>
	 <unit>stuk</unit>
	 <stockitem_code>A000001</stockitem_code>
	 <custom_values>
		 <custom_value>
			 <name>ean</name>
			 <description>EAN</description>
			 <value>100000000000001</value>
		 </custom_value>
 	 </custom_values>
  </item>
 </items>
 <note>Garantievoorwaarden zijn van toepassing.</note>
 <last_activity>2018-05-03 11:33:45</last_activity>
 <custom_values>
	<custom_value>
	 <name>myreference</name>
	 <description>Onze referentie</description>
	 <value>123456</value>
	</custom_value>
 </custom_values>
 <tags>
  <tag>
   <tag_id>3</tag_id>
   <name>printed</name>
  </tag>
 </tags>
 <remarks>
 	<remark>
 		<remark_id>5020</remark_id>
 		<uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/5005/remarks/5020</uri>
 		<date>2012-02-15</date>
 		<description>Klant dringt aan op spoedige levering</description>
 	</remark>
 </remarks>
 <events>
  <event>
   <event_id>5030</event_id>
   <uri>https://eenvoudigfactureren.be/api/v1/deliveries/5005/events/5030</uri>
   <date>2012-02-16</date>
   <type>email sent</type>
   <content>In bijlage uw leveringsbon</content>
   <recipients>
    <recipient>
     <name>Bart Decouster</name>
     <email_address>bart.decouster@hisdomain.com</email_address>
     <external_event_recipient_id>17ad5dfc-b03e-4fd3-b66b-05b264cfa0c6</external_event_recipient_id>
     <status>sending</status>
     <information>-</information>
    </recipient>
   </recipients>
  </event>
 </events>
</delivery>