Verklaring 6% BTW en UBL.BE

Update 2022.1 is beschikbaar. Een overzicht met de nieuwste opties:

Verklaring 6% BTW renovatie woningen

Renovatiewerken aan woningen zijn onder bepaalde voorwaarden onderworpen aan een verlaagd BTW-tarief van 6%. Om dit BTW-tarief toe te kunnen passen was het tot nu toe nodig om een BTW-attest te laten ondertekenen door de klant.

Dit BTW-attest wordt vanaf 1/1/2022 uitgefaseerd en wordt vervangen door een standaardverklaring op de factuur zelf. Een hele administratieve vereenvoudiging dus.

Deze verklaring luidt als volgt: “Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste tien jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van die werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet is voldaan, zal het normale btw-tarief van 21% van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Daarom werd ook de module “BTW-attest” vervangen door de nieuwe module “BTW-verklaring renovatie” die deze verklaring automatisch op de factuur plaatst. Als de oude module “BTW-attest” reeds was geactiveerd zal ook deze nieuwe module automatisch worden geactiveerd.

Elektronische facturen in UBL.BE formaat

EenvoudigFactureren ondersteunt zowel het oudere e-fff formaat alsook het nieuwe UBL.BE voor aanmaak van elektronische facturen (UBL bestand). Aangezien het UBL.BE formaat nu ondersteund wordt door de meeste boekhoudprogramma’s wordt er standaard overgeschakeld naar het UBL.BE formaat.
Het nieuwe formaat zal worden gebruikt als een elektronische factuur wordt gedownload, wordt verzonden via e-mail of rechtstreeks wordt verzonden naar de boekhouding.

Daarnaast werden ook enkele verbeteringen doorgevoerd aan de generatie van UBL.BE facturen voor een betere verwerking in boekhoudprogramma’s.

Gestructureerde mededeling verbeterd

De gestructureerde mededeling kan nu ook op basis van het factuurnummer worden ingesteld of kan manueel worden ingegeven.

Om de gestructureerde mededeling op basis van het factuurnummer in te stellen gaat u naar “Modules” > “Gestructureerde mededeling” > “Instellingen”. Om de gestructureerde mededeling manueel in te geven kunt u een getal tot 10 cijfers ingeven in het veld “Gestructureerde mededeling” tijdens aanmaak van de factuur. Dit getal wordt dan automatisch omgevormd tot een geldige gestructureerde mededeling.

Layout-editor aanpassingen

Via de layout-editor kan nu een vaste begeleidende tekst worden toegevoegd bij de documentgegevens. Deze tekst wordt steeds net boven de factuurtabel geplaatst.
Ook boven de notitie kan nu een vaste begeleidende tekst worden ingesteld via de layout-editor in het nieuwe blok “Notitie”. Via dit nieuwe blok kan ook de tekstgrootte en positie van de notitie worden aangepast.

Daarnaast werd het nieuwe lettertype Work Sans toegevoegd.

En verder…

Bij het importeren van facturen (en andere documenten) uit Excel was het reeds mogelijk om eigen standaard velden op niveau van de factuurlijn (item) te importeren. Vanaf nu is het ook mogelijk om standaard velden op niveau van de factuur zelf te importeren.

In het overzicht met de facturen van een domiciliëringsopdracht is nu ook de klantnaam zichtbaar.

De nieuwe variabele %days-due% met het aantal dagen van de betalingstermijn is beschikbaar in de factuurnotitie en e-mail tekst.

Vragen of opmerkingen kunt u steeds doorgeven langs de servicedesk.